+48 887 788 063

fabrykapower@jpmcg.pl

AKTUALNOŚCI

Witaj, właśnie prowadzimy rekrutację do projektu "Małopolska Fabryka Aktywizacji POWER", zapraszamy Cię do zapoznania się z oferowanym w ramach projektu wsparciem ZOBACZ

Ale najpierw - sprawdź czy jesteś NEETEM - ZOBACZ do pkt. 2 o projekcie abyśmy mogli zakwalifikować Cię do udziału w projekcie.

Chętnie odpowiemy na wszelkiego rodzaju pytania i wątpliwości, jesteśmy do Twojej dyspozycji.  

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu, które mieści się w Hotelu Tarnovia przy ul. Kościuszki 10 w Tarnowie.
Telefon: 887 788 063
Mail: fabrykapower@jpmcg.pl
WWW fabrykaaktywizacji.pl
FB Małopolska Fabryka Aktywizacji POWER

HARMONOGRAMY

Harmonogram spotkań z doradcą zawodowym - 07.01.2020 - 24.01.2020 - plik do pobrania
Harmonogram szkolenia - kosmetyczka - 20.12.2019 - 23.01.2020 - plik do pobrania
Harmonogram IPD - 18.11.2019 - 22.11.2019 - plik do pobrania 


TEST NA NEETA

 1. Jesteś w wieku pomiędzy 15 a 29 lat,
 2. Nie pracujesz (tj. jesteś bezrobotna(y) lub bierna(y) zawodowo
 3. Nie kształcisz się (tj. nie uczysz się na studiach dziennych, w liceum, technikum, szkole branżowej, policealnej)
 4. Nie szkoliłaś(eś) się (tj. nie uczestniczyłaś(eś) w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy w formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni.
 5. Mieszkasz w Małopolsce (może być to również pobyt tymczasowy) – w jednej z gmin województwa Małopolskiego  (DE GURBA)
 6. Jeśli nie mieszkasz w jednej z gmin wymienionych w punkcie 5 - możemy Cię zakwalifikować do projektu jeśli:
  - jesteś osobą niepełnosprawną
 • jesteś osobą niepełnosprawną
 • jesteś rodzicem który chce wrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem,

O PROJEKCIE

Projekt "Małopolska Fabryka Aktywizacji POWER" – to kompleksowy program Aktywizacji zawodowej osób młodych - w wieku 15-29 lat, biernych zawodowe , które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET.  

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020.

Numer i nazwa Osi priorytetowej:

I Osoby młode na rynku pracy,

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy,  

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu 996396,15 złotych
Dofinansowanie Projektu z funduszy UE wynosi 946 576,34 złotych
Okres realizacji projektu: 01.06.2019 r. - 31.07.2020 r.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest objęcie wsparciem 90 osób z grupy docelowej niniejszego konkursu tak, aby zwiększyli swoje możliwości na rynku pracy poprzez zdobycie kwalifikacji zaw. lub kompetencji zaw. 90 Uczestników Projektu – Małopolan - osób biernych zawodowo otrzyma kompleksową, zindywidualizowaną ofertę wsparcia która odpowiada zarówno na ich potrzeby dot. aktywizacji Zawodowej jak i na aktualne potrzeby rynku pracy. 100% Uczestników Projektu stworzy Indywidualny Plan Działania, następnie UP zrealizuje kurs zawodowy z egzaminem, który skończy się uzyskaniem kwalifikacji lub kompetencji, 26 UP odbędzie wysokiej jakości 3 m-c staż zawod. Przez cały okres proj. wszyscy UP otrzymują pośrednictwo pracy, 9 osób wsparcie trenera pracy, 3 osoby bon na zasiedlenie. Kluczowym efektem jest wysoka efektywność zatrudnieniowa i odsetek osób, które podejmą pracę.

OFEROWANE WSPARCIE

W ramach projektu Uczestnik otrzymuje następujące rodzaje wsparcia:

1.

Doradztwo zawodowe

Indywidualne Spotkania z Doradcą Zawodowym – średnio 3 godziny na osobę, dla 90 osób. Wraz z Doradcą Zawodowym Uczestnik Projektu opracuje Indywidualny Plan Działania obejmujący m.in.: wykształcenie, kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe – w tym predyspozycje zawodowe i zainteresowania, wykaże posiadane kompetencje społeczne, stan zdrowia, sytuację ekonomiczną, mobilność i elastyczność, atuty i zasoby, trudności i potrzeby osobiste, cele i alternatywy zawodowe, działania i terminy, ścieżki edukacyjnej każdego UP. Podczas spotkań zostanie dokonana również identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych.

2.

Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy dla 90 UP, średnio 3 godziny wsparcia na osobę.

Każdy UP skorzysta z pośrednictwa pracy które będzie dostępne przez cały okres udziału w projekcie (głównie będzie to kontakt osobisty, ale też mailowy czy telefoniczny). Głównym celem realizowanym przez Pośrednika Pracy będzie podjęcie zatrudnienia przez UP, jego zmiana sytuacji na rynku pracy. W zależności od potrzeb Uczestnika Projektu, pośrednictwo obejmie m.in. umiejętność sprawnego poruszania się po rynku pracy, sposoby samodzielnego poszukiwania pracy, informację o aktualnych ofertach/giełdach/ targach pracy, projektach dla UP, wsparcie w przygotowaniu CV i pełnej aplikacji oraz przygotowaniu się do rekrutacji do danego pracodawcy, wsparcie w szukaniu ofert pracy i alternatywnych formach szukania zatrudnienia.  

3.

Kursy zawodowe wraz z egzaminem

Kursy zawodowe w ramach projektu zrealizuje 90 osób – kursy będą zakończone egzaminem nadającym kwalifikacje/uprawnienia do pracy w danym zawodzie, lub podnoszącym posiadane kompetencje. Kursy zawodowe będą dobierane na podstawie stworzonego wraz z Doradcą Zawodowym przez Uczestnika Projektu Indywidualnego Planu Działania. Kursy będą tak dobierane, aby po ich zakończeniu dany UP miał możliwość podjęcia zatrudnienia – kursy będą również adekwatne do potrzeb regionalnego rynku pracy. Kursy będą realizowane przez Instytucje Szkoleniowe według standardów MUSES i oparte o język efektów uczenia się.   

Dodatkowo Uczestnicy Projektu, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami w IPD otrzymają: zwrot kosztów dojazdu na kurs, stypendium szkoleniowe – 1033,70 zł za 160 godzin kursu, zwrot kosztów opieki nad osobą zależną/dzieckiem.

4.

Staże zawodowe i współpraca z pracodawcami

Staże zawodowe, trwają minimum 3 miesiące, realizowane dla 26 UP.

Celem odbywania przez UP staży jest nabywanie umiejętności i doświadczenia zawodowego zwiększającego szanse na zatrudnienie. Dobór staży nastąpi według IPD, w powiązaniu do potrzeb rynku pracy i ukończonego Szkolenia (jeśli dany UP je ukończył). Każdy stażysta ma wsparcie Opiekuna stażu, którego zadaniem jest wspieranie UP w codziennej pracy, wypełnianiu powierzonego zakresu obowiązków, ewentualne przeszkolenie dostosowujące potrzeby danego UP do stanowiska pracy na którym odbywa się staż. Po zakończeniu stażu wydawana jest pisemna opinia pracodawcy i opiekuna stażu wraz z wykazem czynności i czasu trwania stażu.

Bezpłatna opieka i poradnictwo z zakresu organizacji opieki nad osobami zależnymi.

Dodatkowo, dla min. 18 UP którzy opiekują się os. zależną zaproponowana zostanie bezpłatna opieka w trakcie korzystania ze wsparcia w projekcie. Poradnictwo oparte m.in. o model Work life balance opracowany w ramach małopolskiego projektu innowacyjnego "Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca – rodzina.

W ramach stażu zapewniamy:

 • stypendium stażowe w wysokości ok. 1033,70 zł / miesiąc
 • ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i NNW
 • badania lekarskie
 • zwrot kosztów dojazdu 

5.

Dodatkowe wsparcie

9 osób zostanie objętych wsparciem Trenera Zatrudnienia wspieranego  (12 godzin na osobę). Przeznaczone dla osób młodych będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.  

REKRUTACJA - dokumenty do pobrania

Pobierz formularz zgłoszeniowy >>

KONTAKT

Biuro projektu - Hotel Tarnovia
ul. Kościuszki 10, 33-100 Tarnów

+48 887 788 063

O JP MORITZ CONSULTING GROUP

Firma szkoleniowa J&P Moritz Consulting Group to zespół, który posiada jeden wspólny cel - oferowanie aktualnym i potencjalnym klientom szkoleń na najwyższym poziomie. Wierzymy w zarządzanie poprzez wiedzę, dlatego też pomagamy wszystkim zainteresowanym rozwijać swoje kompetencje. Robimy wszystko by Nasze szkolenia uwzględniały zmieniające się potrzeby rynkowe.

Nasza kadra trenerów to nie tylko specjaliści w swojej dziedzinie, ale przede wszystkim praktycy o bogatym doświadczeniu. A ich umiejętność dzielenia się swoją wiedzą to podstawowe kryterium selekcji naszej kadry wykładowców. Wspieramy naszych Klientów w wyznaczaniu i realizowaniu nowych standardów, prowadzących do podniesienia konkurencyjności. Naszym celem jest nowoczesne uczenie skutecznego działania nastawionego na realizację celów biznesowych. Rozwijamy kompetencje zawodowe przy zachowaniu pełnego życzliwości spojrzenia na sprawy kontaktów międzyludzkich.